Renovábeis térmicas

A produción de calor renovábel está case totalmente monopolizada pola combustión de biomasa.

A queima de biomasa para obter enerxía xera emisións de dióxido de carbono (contabilizadas “fóra do inventario oficial de emisións de GEI”) e de contaminantes atmosféricos. Alén diso, compite con usos alternativos da biomasa que poden ter maior sentido ecolóxico, como a compostaxe. 

Sen a biomasa, o resto das renovábeis térmicas, fundamentalmente solar térmica e bombas de calor (que consomen electricidade), cubrirían hoxe pouco máis do 1% da demanda de calefacción e refrixeración do noso país, o que revela o seu infradesenvolvemento.

Os usos térmicos representan o 40,8% do consumo galego de enerxía final (2020). O decrecemento do consumo, o desenvolvemento das renovábeis térmicas (preferentemente das non emisoras) e a electrificación son as vías para a súa descarbonización.

A taxa anual de crecemento da produción das renovábeis térmicas na década 2011-2020 foi de tan só o 1,3%. Nos últimos anos (2015-2020) constátase un estancamento da produción da solar térmica, un pequeno crecemento da achega da biomasa/biogás e un aumento da achega das bombas de calor, con taxas anuais de crecemento do 10-20%.

A potencia ou capacidade de produción está dominada tamén pola biomasa, aínda que en menor medida que a produción. As tecnoloxías diferentes da biomasa acadan pouco máis dun terzo da potencia renovábel térmica.

Na última década (2011-2020)  obsérvanse dúas etapas na instalación de nova potencia. Nos tres primeiros anos instaláronse uns 50 MWt anuais, mentres que no resto da década o ritmo saltou a entre 60 e 70. En 2020, marcado pola COVID-19, a nova potencia instalada baixou de 50.

O incremento da potencia estivo protagonizado pola biomasa, seguida polas  bombas de calor aerotérmicas. En 2020, as bombas de calor superaron por primeira vez a biomasa en nova potencia instalada.

A solar térmica foi a terceira que máis capacidade achegou, mais o seu crecemento concentrouse en 2011-2014.

(Actualización: xuño de 2022).

Unidades

Porcentaxe do consumo de calor e frío coberto por renovábeis e participación relativa da solar térmica, biogás e bombas de calor no total da potencia térmica (%).

Tonelada equivalente de petróleo (tep): enerxía equivalente á producida na combustión dunha tonelada de cru de petróleo.

Potencia: MW (1.000 kW).

Nota

Na produción das renovábeis térmicas non se inclúe a calor de coxeración xerada por biomasa en centrais de coxeración, que ascendeu a 52.000 tep en 2020. 

Fonte

Potencia eléctrica-térmica en Galicia.Balances enerxéticos anuais de Galicia. Páxina web do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) da Xunta.