Home

Cara a neutralidade climática

¿Galicia está a reducir as súas emisións de gases causantes de cambio climático ao ritmo necesario?. A que distancia estamos de atinxir un sistema enerxético 100% renovábel?. Ofrecémosche os datos máis relevantes. E tamén contámoscho en poucas palabras.

Indicadores destacados

Emisións de GEI

-34% en 2021 con respecto a 1990

Obxectivo 2030: -55%

Consumo enerxético

10,7 millóns de tep (2021)

Obxectivo 2030: 10,1 millóns de tep

Renovábeis

42,8% do consumo de enerxía final (2021)

Obxectivo 2030: 58%

Noticias

O Observatorio Galego da Acción Climática (OGACLI) é un observatorio cidadá crítico e independente para divulgar información sobre a transición enerxética e a acción climática.