Electrificación da economía

A electrificación da economía mídese pola porcentaxe que representa o consumo de electricidade sobre o consumo total de enerxía final.

O 70,7% das emisións territoriais galegas de gases de invernadoiro proceden da transformación e o consumo de enerxía. Polo tanto, a redución da demanda de combustíbeis fósiles é chave na mitigación da crise climática desde o noso país.

Existe un acordo xeral verbo da necesidade de acompañar o crecemento da xeración eléctrica renovábel cunha maior electrificación da economía, nomeadamente da demanda de calor e do transporte. Deste xeito favorecerase a desfosilización do sistema enerxético e a diminución das emisións de gases de invernadoiro

2020 26,1%

2030 (PNIEC) 28,9%

Mesmo nun contexto no que se reducir o consumo total de enerxía, requírese un certo aumento da produción eléctrica renovábel para avanzar na descarbonización.

En Galicia a xeración de electricidade renovábel aumentou nos últimos anos mais a electrificación da economía estancouse nunha cuarta parte do consumo de enerxía final.

Considerando o consumo galego do ano 2020, o menor deste século por causa do impacto socioeconómico da COVID-19, a electricidade renovábel xerada nese ano permitiría cubrir un 30% do consumo de enerxía final. Superaríase así o modesto obxectivo do Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima (PNIEC 2021-2030) para o conxunto do Estado español (28,9%). 

(Actualización: xuño de 2022).

Unidade

Porcentaxe do consumo de electricidade sobre o consumo de enerxía final (%).

Fontes

Balances enerxéticos anuais de Galicia. Instituto Enerxético de Galicia (INEGA), Xunta de Galicia.

Obxectivo Electrificación da economía española. Base de datos do Observatorio da Transición Enerxética e a Acción Climática (OTEA).