Emisións de gases acidificantes en Galicia

Nos gases acidificantes inclúense os óxidos de xofre (SOX), os óxidos de nitróxeno (NOx) e o amoníaco (NH3). Son contaminantes de fácil dispersión que regresan á superficie provocando acidificación. Ademais, resultan determinantes na formación de partículas secundarias, preocupando especialmente o NH3, precursor das partículas máis prexudiciais para a saúde, as inferiores a 2,5 micras (PM2,5).

As emisións á atmosfera de gases acidificantes diminuíron en 709.404 toneladas (-81%) entre 1990 e 2020.  

O grande responsábel da redución das emisións de gases acidificantes foi o sector enerxético, que pasou de achegar o 74,8 % das emisións en 1990 ao 2,4% en 2020, ano máis recente con datos.

As transformacións tecnolóxicas das centrais de carbón inducidas por cambios regulatorios e a práctica substitución de toda a súa produción eléctrica son as causas principais da redución en 652.335 toneladas (-99,4%) das emisións de gases acidificantes do sector enerxético en 2020 en comparación con 1990.

A agricultura e a gandaría (mesmo  sen ter en conta a maquinaria agrícola) é na actualidade a maior fonte de gases acidificantes por causa das súas emisións de NH3, sendo responsábel do 59,2% das emisións totais. Séguea en importancia o transporte e a maquinaria móbil, neste caso polas súas emisións de NOX.

As emisións de amoníaco (NH3), debidas case exclusivamente á produción agraria e gandeira, medraron o 4,8% en 2020 en comparación con 1990. Pola contra, as de óxidos de xofre (SOx) e óxidos de nitróxeno (NOx) diminuíron no 97,7% e no 42%, respectivamente.

(Actualización: decembro de 2022).

Unidades

Toneladas de SO2 equivalente (gases acidificantes). Esta unidade permite agregar os gases acidificantes en función do seu grao de acidificación en relación aos óxidos de xofre (SOx), utilizándose para iso os factores de cálculo empregados pola Axencia Europea do Ambiente e Eurostat (SOx: 1; ; NH3: 1,9; NOx: 0,7).

Toneladas de SOx, NOx e NH3.

Fonte

Desagregación territorial para Galicia do Inventario estatal de Contaminantes Atmosféricos (1990-2020). Ministerio para a Transición Ecolóxica.