Emisións de GEI do transporte aéreo e marítimo internacionais

Nos inventarios oficiais de Gases de Efecto Invernadoiro (GEI) elaborados no cadro da Convención de Cambio Climático das Nacións Unidas non se inclúen as emisións do transporte aéreo e marítimo internacionais. Esta regra contábel ten sido interpretada como un intento de agochar e eludir a achega á crise climática de dúas actividades chave para a globalización das cadeas produtivas e a internacionalización do turismo.

Malia o anterior, as emisións do transporte marítimo e aéreo internacional son calculadas polo Ministerio para a Transición Ecolóxica.

Na información que divulgamos desde o OGACLI sobre as emisións brutas totais, por habitante, por gases ou por sectores, só se inclúen as producidas en Galicia polo tráfico marítimo e aéreo con orixe e destino en portos ou aeroportos españois, pois son as que se teñen en conta actualmente no inventario oficial e no establecemento dos obxectivos autonómicos e estatais de redución de emisións.

A consideración das emisións do tráfico marítimo internacional elevaría en perto dun 5% as emisións totais en 2020 (+891.148 toneladas de CO2 eq). Estas emisións, incomparabelmente superiores ás do tráfico marítimo español, tan só son algo inferiores ás do sector residencial ou ás da maquinaria agrícola no mesmo ano.

Entre mediados da década de 1990 e de 2000 as emisións do tráfico marítimo internacional disparáronse, chegando a superar o millón e medio de toneladas. Desde aquela e até 2017 descenderon, para se situaren un pouco por debaixo do millón de toneladas. A partir de 2017 iníciase unha nova etapa de crecemento interrompida bruscamente en 2020 polo decrecemento económico derivado da COVID-19, que fixo caer as emisións. Mesmo así, foron un 72% maiores que en 1990.

A diferenza do que acontece co tráfico  marítimo, as emisións do transporte aéreo internacional son inferiores ás do tráfico aéreo español. En 2019, ano previo ás restricións na mobilidade áerea debidas á COVID-19, o tráfico español achegou 168.159 toneladas de CO2 eq, fronte ás 48.944 do internacional.

As emisións do tráfico aéreo internacional en Galicia apenas deixaron de crecer entre 1990 e a queda do turismo internacional provocada pola COVID-19 en 2020, ano en que as emisións volveron a niveis do inicio da década de 1990.

(Actualización xullo de 2022).

Unidade

CO2 equivalente (CO2eq), que ten en conta a capacidade de xerar quecemento global de todos os GEI considerados, en relación ao principal deles, o CO2.

Nota

As emisións do tráfico martítimo e aéreo internacional calculadas polo Ministerio para a Transición Ecolóxica inclúense no inventario de gases acidificadores, precursores de ozono e de efecto invernadoiro elaborado seguindo a nomenclatura SNAP (Selected Nomenclature for sources of Air Pollution). Esta difire da usada para o inventario orientado ao cumprimento das obrigas internacionais  en materia de mitigación do cambio climático, que segue a nomenclatura CRF (Common Reporting Format).

Fonte

Táboa coa desagregación territorial para Galicia do Inventario de gases acidificadores, precursores de ozono e de efecto invernadoiro (Serie 1990-2020, nomenclatura SNAP). Ministerio para a Transición Ecolóxica.